VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY cestovní agentury GetAway cz s.r.o. pro prodej letenek a jednotlivých služeb cestovního ruchu.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti cestujícího a společnosti GetAway cz s.r.o. IČ: 01696637,se sídlem v Liberci, Výletní 230, PSČ: 460 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32974 (dále jen jako „GetAway cz“) při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytnutí jiných cestovních služeb (dále jen „smlouva“), kterou cestující uzavírá s dopravcem nebo poskytovatelem služby/provozovatelem prostřednictvím GetAway cz.

1.2. Tyto obchodní podmínky neupravují práva a povinnosti cestujícího a dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „přeprava“) a poskytování jiných cestovních služeb. Uvedený vztah se řídí smlouvou a příslušnými podmínkami konkrétního dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele.

1.3. „Cestující“ je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít smlouvu s dopravcem nebo poskytovatelem služby/provozovatelem, a to prostřednictvím GetAway cz.

1.4. „Dopravce“ je společnost, která provozuje přepravu, poskytuje další související služby. Dopravcem může být i jiná společnost než člen Mezinárodní asociace letecké přepravy (International Air Transport Association) se sídlem 800 Place Victoria, Montreal, Kanada. „Poskytovatel služby/provozovatel“ je společnost, která provozuje služby týkající se cestování (hotel, hotelový řetězec, půjčovna aut, online rezervační systém, společnost zajišťující lodní nebo vlakovou přepravu, pojišťovna atd.).

1.5. GetAway cz je zprostředkovatel oprávněný k prodeji letenek a dalších cestovních služeb společností provozujících přepravu nebo poskytující ubytování, pronájem vozů a další služby. GetAway cz je oprávněna také prodávat letenky dopravců, kteří nejsou členem Mezinárodní asociace letecké přepravy. GetAway cz je oprávněna přijímat od cestujících peněžní prostředky k úhradě ceny za přepravu a další související cestovní služby.

2. Způsob uzavírání Smlouvy o letecké přepravě osob nebo jiné cestovní služby

2.1. GetAway cz nabízí cestujícímu možnost uzavřít s vybraným dopravcem nebo poskytovatelem služby/provozovatelem smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších cestovních služeb pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku objednání služby.

2.2. Cestující může činit svoji objednávku letenek, příp. jiných cestovních služeb prostřednictvím telefonního hovoru nebo elektronické pošty.

2.3. Způsob objednávky dle článku 2.2 má právo zvolit cestující a s následným níže uvedeným způsobem uzavření Smlouvy výslovně souhlasí.

3. Uzavření smlouvy s rezervací telefonním hovorem a elektronickou poštou

3.1. Cestující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. jiných služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být ze strany dodavatele změněna. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet GetAway cz.

3.2. Rezervaci jak je uvedeno v článku 3 těchto podmínek činí cestující závazně svoji objednávku přepravy, příp. dalších služeb po obdržení potvrzené objednávky se strany dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele. Cestujícímu je zasláno ze strany GetAway cz potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané přepravě, nebo o jiných objednaných službách, Dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli a ceny. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi cestujícím a společností GetAway cz se řídí těmito obchodními podmínkami, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.getaway.cz.

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy cestující uhradí po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. jiných služeb, u GetAway cz cenu letenky, příp. jiných cestovních služeb. Uzavřením smlouvy cestující potvrzuje, že mu byly ze strany GetAway cz poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a předány související dokumenty. Dále uzavřením smlouvy Cestující souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám GetAway cz na její pokladně nebo připsána na bankovní účet GetAway cz.

3.4. Po zaslání potvrzené objednávky cestujícímu ze strany GetAway cz, je GetAway cz povinna ihned vystavit a předat, resp. zaslat Cestujícímu objednané letenky, popř. doklady potvrzující zakoupení jiné cestovní služby.

4.Smlouva o letecké přepravě osob

4.1. Cestující bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se přepravy a poskytnutí jiných cestovních služeb cestujícímu a dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli. GetAway cz vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem nebo poskytovatelem služby/provozovatelem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

4.2. Cestující bere na vědomí, že GetAway cz nezajišťuje přepravu ani poskytování jiných cestovních služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění přepravy a poskytnutí jiných cestovních služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku cestujícího.

4.3. Veškeré návrhy na změny či zrušení smlouvy, pokud to smlouva či podmínky dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele připouštějí, je cestující povinen činit u dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele, prostřednictvím GetAway cz.

4.4. Cestující odpovídá za formální i věcnou správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména, příjmení, věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložení dokladu o věku (doklad totožnosti a dalších údaje nutné k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy), jakož i za

uvedení správných údajů týkajících se přepravy i ostatních cestovních služeb, tj. Zejména správné datum, kdy se má uskutečnit přeprava nebo jiná cestovní služba. Cestující je rovněž povinen sdělit GetAway cz svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Cestující bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou cestujícího vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny přepravy.

4.5. Cestující bere na vědomí, že GetAway cz není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat cestujícímu. V souladu s bodem 4.8 písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny dopravcem.

4.6. Cestující odpovídá zejména za:

a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,

b) správnost předaných údajů,

c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce),

d) včasné dostavení se k odletu.

4.7. Cestující je povinen po zakoupení letenky, příp. jiných cestovních služeb, sdělit GetAway cz platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů GetAway cz neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé cestujícímu.

4.8. Cestující je povinen:

a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká,

b) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let a to 72 hodin před odletem přímo dopravci,

c) ověřit si povolenou váhu zavazadel,

d) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu vyslovuje s uvedenými údaji souhlas,

e) seznámit se s podmínkami pro změnu již vystavené letenky, f) dodržovat přepravní podmínky zveřejněné na www.getaway.cz

4.9. Cestující bere na vědomí, že:

a) V případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si GetAway může účtovat odměnu.

b) Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami letecké společnosti u vybraného tarifu, proplacení vratky/dobropisu se

provádí formou bezhotovostního převodu na základě vyplnění příslušného formuláře na vrácení peněz.

c) V případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod cestujícího, speciální jídlo), je povinen o tom informovat pracovníka GetAway cz.

d) Poskytování ostatních služeb (ubytování, pronájem vozů, cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami Poskytovatele služby.

e) V případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují- li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky.

f) V případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezená.

5. Reklamace

5.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

5.2. Cestující bere na vědomí, že reklamace přepravy či jiných cestovních služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele. GetAway cz není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace cestujícího, které se týkají přepravy či jiných cestovních služeb.

5.3. Tyto reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele uvedeno jinak, v případě:

a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele,

b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění přepravy u dopravce nebo čerpání cestovní služby u poskytovatele služby/provozovatele nebo prostřednictvím GetAway cz.

5.4. V případě, že cestující učiní reklamaci prostřednictvím GetAway cz, ta následně na základě souhlasu cestujícího předá reklamaci dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli k vyřízení a dále informuje cestujícího o průběhu a výsledku reklamace. Cestující bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči GetAway cz, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Cestující bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli prostřednictvím GetAway cz, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele a není v možnostech GetAway cz ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace nebo její výsledek.

5.5. GetAway cz je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele.

5.6. GetAway cz odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením smlouvy, tj. zejména za:

a) řádné a včasné oznámení dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena smlouva) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele, pokud to vyžadují podmínky dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele,

c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,

d) řádné předání potřebných dokladů dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli,

e) řádné oznámení změn, příp. zrušení smlouvy dopravci nebo poskytovateli služby/provozovateli i cestujícímu, je-li o těchto změnách informována,

f) řádné a včasné poukázání ceny přepravy nebo cestovní služby a ceny za související služby na účet dopravce nebo poskytovatele služby/provozovatele.

5.7. V případě vad uvedených v článku 5.6. je cestující povinen učinit reklamaci u GetAway cz bez zbytečného odkladu ihned, jakmile tuto vadu zjistí, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku. GetAway cz je povinna tuto reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.8. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit písemně v místě vzniku průvodci – delegátovi GetAway cz, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce – delegát GetAway, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není nutno reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce nebo jiný zodpovědný pracovník zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

5.9. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu GetAway cz nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní agentuře zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

5.10. GetAway cz neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky je možno měnit pouze dohodou GetAway cz a cestujícího v písemné formě.

6.2. Cestující souhlasí s:

a) doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících služeb na adresu, kterou uvede ve své objednávce,

b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti cestujícím nebo její nepřevzetí a vrácení zpět GetAway cz, účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,

c) doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.

6.3. Cestující uzavřením smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s tím,

aby se práva a povinnosti Cestujícího a GetAway cz v souvislosti s uzavřením smlouvy řídily těmito obchodními podmínkami.

7. Ochrana osobních údajů

Odesláním své objednávky zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na cestovní smlouvě zpracovávala cestovní agentura GetAway cz s.r.o., se sídlem Výletní 230, Liberec 32 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a to pro účely poskytování služeb a produktů, pro marketingové a obchodní účely GetAway cz. Tento souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní agentury GetAway cz s.r.o., a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní agentury GetAway cz s.r.o. nabízet a poskytovat.

8. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 6.10. 2014.

V Liberci, dne 6.10.2014 Ida Havránková

jednatelka